Jak probíhá montáž

Krytina se pokládá na plné bednění, připevňuje se pomocí hřebíků, a vichrovou sponou, která se ohýbá dolů po směru sklonu střechy.

Montáž krytiny

Postup kladení:

Na spodní hranu bednění se nejprve připevní okapní plech, tak aby voda ze střechy bezpečně stékala do okapního žlabu. Založení bez oplechování u této krytiny není možné, jelikož materiál šablon se působením tepla dotvarovává podle podkladu a převislá okapní hrana z tohoto materiálu, by se časem mohla nežádoucím způsobem svěsit. Dále je vhodné v této fázi oplechovat boční okraje střechy, úžlabí, apod. Na takto připravenou plochu se může začít pokládat krytina.

Na založení první řady si upravíme šablony dle obrázku.

  Přesah krytiny viz. tabulka :

  Klempířské prvky

  Veškeré klempířské výrobky – hřebenáče, úžlabí, závětrné lišty, okapní prvky a okapní plechy, lemy a další doporučujeme z hlediska bezúdržbovosti řešit lakovaným hliníkovým, měděným plechem nebo také plastové.

  Hřebenáče

  Doporučujeme z lakovaného hliníkového plechu, který koresponduje s barvou krytiny. Montáž: hřebenáče se přibíjí měděným hřebíkem mezi krajem a zpevňující signou. Následující hřebenáč se zasune za ohyby přecházejícího tak, aby obě signy do sebe zapadly. Na 1 metr délky je 2,9 ks.

  Odvětrávací hlavice

  – je zhotovena z ocelového plechu s povrchovou úpravou (prášková barva), po zamontování do střechy slouží k odvětrávání mezistřešního pláště. Montáž je stejná jako u jednotlivých desek krytiny, přibije se dvěma hřebíky a zajistí vichrovou sponou.

  Vichrová spona

  Měděná vichrová spona 25×27 mm je vyrobena a přizpůsobena pro pokládku naší plastové krytiny. Větší průměr kroužku 25 mm umožní dodržení dilatační mezery mezi šablonami. Z hlediska správné realizace je nutné její použití.

  Sněhové zábrany

  Sněhové zábrany slouží k zachycení sněhu a zabránění jeho pádu se střechy, musí se používat všude tam kde může pád sněhu způsobit zranění chodců, nebo způsobit škody na majetku. Na střechách z plastové krytiny se používají také pro to aby zabránily hromadění sněhu na okrajích a tím zabránily propadení střechy. Počet sněhových zábran určí projektant obecně doporučujeme dát 1ks na m2 a u okapů doporučujeme dávat sněhové zábrany hustěji. Více informací www.snihnastrese.cz

  princip rozmístění sněhových zábran na střeše pokryté plastovou krytinou, tento princip rozmístění zajistí rozložení váhy sněhu rovnoměrně po celé střeše.

  Zákonné podmínky

  -Střešní krytina musí mít minimální sklon dle ČSN 73 19 01.
  -Střešní krytina se velmi lehce opracovává na žádaný rozměr a umožňuje provádět složité atypické tvary střech.
  -Střešní krytina je velmi lehká, což umožňuje odlehčení dřevěného krovu oproti krovu s pálenou či betonovou krytinou. U starších střech není nutná renovace krovů při rekonstrukci střechy.
  -Každou střešní konstrukci je nutno zkonzultovat s projektantem – Zatížení stavebních konstrukcí.
  -Prostor pod střešní krytinou musí být větrán od okapu k hřebeni střechy.

  Dodavatel pokrývačských prací je povinen při provádění prací zajistit všechna bezpečnostní opatření. Montáž se neprovádí při námraze a silném větru, Vyhláška č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zázemích při stavebních pracích.

  Doporučujeme s ohledem na bezpečnost chodců a ochranu střešních okapů na střeše umísťovat zachytávače sněhu (norma ČSN 73 00 35).

  Projektant nebo realizační firma musí při celkovém řešení střechy zohlednit místní podmínky, funkčnost okolních staveb, bezpečnost provozu kolem objektu (pád sněhu se střechy) a členitost střechy dle dané klimatické oblasti.

  Základním předpisem pro projektování a realizaci objektů je nyní Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon ukládá odborně způsobilým osobám činným ve stavebnictví povinnost chránit veřejné zájmy. Dále ukládá povinnost při navrhování, umísťování, projektování, povolování, realizaci, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb postupovat podle obecných technických požadavků na výstavbu (OTP). OTP jsou uvedeny ve vyhlášce č.491/2006 Ministerstva pro místní rozvoj „O obecných technických požadavcích na výstavbu“. Základní požadavky veřejného zájmu na stavby jsou uvedeny následovně:
  Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
  a) mechanická odolnost a stabilita,
  b) požární bezpečnost,
  c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
  d) ochrana proti hluku,
  e) bezpečnost při užívání,
  f) úspora energie a ochrana tepla.

  Dalšími předpisy, které je nutné respektovat při návrhu stavebních konstrukcí, tedy i střech jsou české technické normy. České technické normy nejsou od 1. 1. 2000 obecně závazné. Platnost norem vymezuje zákon č.22/1997 Sb. ve znění zákona č.71/2000 Sb. o technických požadavcích

  na výrobky, změně a doplnění některých zákonů, které jsou základními právními předpisy o technických normách. Závaznost českých tepelně technických norem ČSN 73 0540 vymezuje vyhláška 137/1998 Sb. zákon 406/200 Sb.“O hospodaření s energií“, vyhláška 291/2001 Sb. a 213/2001 Sb. a nařízení vlády 163/2001. „česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla,směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech“