Plastová střešní krytina SHK - montáž

Obsah:

1. O firmě
2. Popis výrobku a výroba
3. Technické vlastnosti
4. Montáž
5. Zákonné podmínky
6. Likvidace výrobku
7. Záruční podmínky

1. O firmě

Jsme výrobci plastové střešní krytiny SHK. Naše provozovna se nachází v obci Vavřinec. Pracujeme s recyklovaným plastem elektrických kabelů, z něhož vyrábíme střešní krytinu o rozměrech 330 mm x 330 mm jejíž tvar, vychází z tvaru šablon dříve vyráběných z přírodní břidlice. Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a lze ji použít i na obklady fasád a štítů.

Zpět na obsah

2. Popis výrobku a výroba

Naše střešní krytina je z recyklovaného granulátu, který se vyrábí vsypáním do vstřikolisu, rozpuštěním a tlakovým formováním. Materiál je velmi odolný povětrnostním vlivům, UV záření i mechanickému poškození. Krytina je nerozbitná (bez problému odolá např. silnému krupobití, padajícím větvím ze stromů, apod.), je stále pružná, pochůzná, lehká / 9,6 kg na metr/, stálobarevná, bezúdržbová – bez dalšího ošetřování a hlavně cenově dostupná. Svým vzhledem a způsobem pokládky imituje přírodní břidlici. Z hlediska materiálu jde o PVC. Krytina je vhodná pro pokrývání střech se sklonem větším než 17°.

Krytina se po položení na střechu vlivem působení tepla dotvaruje podle podkladu, dojde k mírnému prohnutí středu jednotlivých šablon.

Díky pružnosti a tvárnosti materiálu, z kterého je krytina vyrobena, je možné ji použít i u atypicky tvarovaných střech, u kterých se jinak používá celoplošné oplechování. Materiál, z kterého je krytina vyrobena dobře odolává vysokým letním teplotám, zároveň však nepřichází o svoji odolnost ani v zimě, při teplotách pod bodem mrazu.

!!! Pokládá se na plné bednění !!!

Zpět na obsah

3. Technické vlastnosti

3.1 Technický výkres:formát(*.pdf)

3.2. Technické parametry:

Sklon střechy:Min 17°
Barva:Černá, Zelená, Hnědá, Modrá, Červená,
Použitelnost:Veškeré celobedněné střešní konstrukce, obklady fasád a štítů
Rozměr:SHK 33: 330x330mm
Hmotnost:SHK 33: 0,712 kg
Počet ks / m2:SHK 33: 13,3-13,5
Tloušťka:4,6 mm
Balení:SHK 33: 1.350 ks – tj. 100 m2 / paleta
SHK 330:340 ks tj. 25 m2 / malá paleta
Palety jsou vratné
Vichrová spona měděná, pozink:Průměr kroužku: min. 20 mm
Průměr drátu: cca 2 mm
Délka spony: min 20 mm

3.3. Chemické vlastnosti:

Chemický název:Polvinylchlorid
Hustota:1 380 kg / m3
Molární hmotnost:42,08 g / mol
Teplota varu:212 °C
Specifické teplo:0,9 kJ / (kg . K)
Záruční doba:20 let
Životnost:Předpokládá se 50 let

Zpět na obsah

4. Montáž:

4.1 Klimatické oblasti:

Potřebný přesah krytiny, je závislý na sklonu střechy a klimatické oblasti. Klimatická oblast je charakterizována nadmořskou výškou a sněhovou oblastí (viz. mapka), přesné informace udává norma sněhových oblastí ČSN PENV 1991-2- 3.


Mapa sněhových oblastí

 

Legenda k mapě sněhových oblastí Krytina SHK lze použít ve všech sněhových oblastech I. -VIII.

Přesah krytiny: Sklon střechy: Přesah krytiny "A": Přesah krytiny "B":
Sněhové oblasti
I. - II.- III. – IV.
17° - 25°
25° - 29°
30° - 39°
40° - a více
70 mm
60 mm
55 mm
50 mm
25 mm
15 mm
10 mm
5 mm
Sněhové oblasti
V. - VI.
25° - 39°
40° - a více
65 mm
55 mm
20 mm
10 mm
Sněhové oblasti
VII. - VIII.
25° - 39°
40° - a více
65 mm
55 mm
20 mm
10 mm
Sněhové oblasti
I. až VIII
fasády, štíty atd.
50mm
5mm

Definice přesahu A a B viz:


4.2. Skladba střešního pláště:

Pouze doporučující informace, záleží na projektantovi, kterou skladbu střešní pláště na danou střechu vybere! Tyto skladby uvádíme jen jako příklad, v praxi jsou možná i jiná řešení, výslednou skladbu střechy navrhuje vždy projektant podle konkrétní situace. My jakožto výrobce střešní krytiny vyžadujeme pouze, aby byla naše krytina v celé ploše nesena bedněním.

4.2.1 Jednoplášťová střecha, při sklonu střechy 17° a více:

Tento typ střechy nemá izolaci, lze použít pouze například na střechy altánů, přístřešků atd. a to pouze v případě použití speciální gumové folie, která se položí mezi krytinu a bednění, tato folie musí mít vlastnost zatáhnout se kolem hřebíků a tím zabrání protékání vody. Tuto vlastnost splňuje např. folie Juta DTB 150, výrobce JUTA.

4.2.2 Dvouplášťová střecha, při sklonu střechy 25° a více:

Je použita paropropustná pojistná kontaktní izolace, která leží přímo na tepelné izolaci, zabraňuje případnému nežádoucímu vnikání vody do izolace, což by vedlo k jejímu znehodnocení, současně však umožňuje bezpečné vysychání vlhkosti, která mohla v izolaci např. zkondenzovat. Mezi pojistnou hydroizolací a bedněním je větraná mezera vytvořená kontralatěmi, ta umožňuje bezpečné vysychání vody zachycené pojistnou izolací.


Dvouplášťová střecha, při sklonu střechy 25° a více

4.2.3 Tříplášťová střecha, při sklonu střechy 25° a více:

Narozdíl od střechy dvouplášťové je zde horní hrana tepelné izolace položena cca o 40 mm níže než horní hrana krokví. Pod pojistnou paropropustnou izolací tak vzniká další vzduchová mezera. Při tomto řešení může být použita bezkontaktní paropropustná pojistná izolace.


Tříplášťová střecha, při sklonu střechy 25° a více:

4.2.4. Tříplášťová střecha pro sklon střechy 17° až 25°

Při sklonu střechy nižším než 25° nemůžeme zajistit bezvadnou funkci námi vyráběné krytiny, proto musí být skladba střešního pláště doplněna o hydroizolační vrstvu, např. z modifikovaných asfaltových pásů. Tato vrstva však znemožňuje přirozené vysychání vlhkosti z tepelné izolace, proto musí být nad tepelnou izolací bezpodmínečně vytvořena větraná vzduchová mezera tloušťky min. 40 mm. Aby byla hydroizolace bezpečně vodotěsná, musí být kontralatě v celé délce podloženy těsnící páskou.


Tříplášťová střecha pro sklon střechy 17° až 25°

4.3. Montáž krytiny:

4.3.1 montážní předpis:

Krytina se pokládá na plné bednění, připevňuje se pomocí hřebíků, a vichrovou sponou, která se ohýbá dolů po směru sklonu střechy.

Postup kladení:

Na spodní hranu bednění se nejprve připevní okapní plech, tak aby voda ze střechy bezpečně stékala do okapního žlabu. Založení bez oplechování u této krytiny není možné, jelikož materiál šablon se působením tepla dotvarovává podle podkladu a převislá okapní hrana z tohoto materiálu, by se časem mohla nežádoucím způsobem svěsit. Dále je vhodné v této fázi oplechovat boční okraje střechy, úžlabí, apod. Na takto připravenou plochu se může začít pokládat krytina.

Na založení první řady si upravíme šablony dle obrázku.

Přesah krytiny viz. tabulka :

4.4. Klempířské prvky

Veškeré klempířské výrobky - hřebenáče, úžlabí, závětrné lišty, okapní prvky a okapní plechy, lemy a další doporučujeme z hlediska bezúdržbovosti řešit lakovaným hliníkovým, měděným plechem nebo také plastové.

4.4.1 Hřebenáče

Doporučujeme z lakovaného hliníkového plechu, který koresponduje s barvou krytiny. Montáž: hřebenáče se přibíjí měděným hřebíkem mezi krajem a zpevňující signou. Následující hřebenáč se zasune za ohyby přecházejícího tak, aby obě signy do sebe zapadly. Na 1 metr délky je 2,9 ks.

4.4.2. Odvětrávací hlavice

- je zhotovena z ocelového plechu s povrchovou úpravou (prášková barva), po zamontování do střechy slouží k odvětrávání mezistřešního pláště. Montáž je stejná jako u jednotlivých desek krytiny, přibije se dvěma hřebíky a zajistí vichrovou sponou.

4.4.3. Vichrová spona

Měděná vichrová spona 25x27 mm je vyrobena a přizpůsobena pro pokládku naší plastové krytiny. Větší průměr kroužku 25 mm umožní dodržení dilatační mezery mezi šablonami. Z hlediska správné realizace je nutné její použití.

4.5. Sněhové zábrany

Sněhové zábrany slouží k zachycení sněhu a zabránění jeho pádu se střechy, musí se používat všude tam kde může pád sněhu způsobit zranění chodců, nebo způsobit škody na majetku. Na střechách z plastové krytiny se používají také pro to aby zabránily hromadění sněhu na okrajích a tím zabránily propadení střechy. Počet sněhových zábran určí projektant obecně doporučujeme dát 1ks na m2 a u okapů doporučujeme dávat sněhové zábrany hustěji. Více informací www.snihnastrese.cz

princip rozmístění sněhových zábran na střeše pokryté plastovou krytinou, tento princip rozmístění zajistí rozložení váhy sněhu rovnoměrně po celé střeše.

Zpět na obsah

5.Zákonné podmínky

-Střešní krytina musí mít minimální sklon dle ČSN 73 19 01.
-Střešní krytina se velmi lehce opracovává na žádaný rozměr a umožňuje provádět složité atypické tvary střech.
-Střešní krytina je velmi lehká, což umožňuje odlehčení dřevěného krovu oproti krovu s pálenou či betonovou krytinou. U starších střech není nutná renovace krovů při rekonstrukci střechy.
-Každou střešní konstrukci je nutno zkonzultovat s projektantem – Zatížení stavebních konstrukcí.
-Prostor pod střešní krytinou musí být větrán od okapu k hřebeni střechy.

Dodavatel pokrývačských prací je povinen při provádění prací zajistit všechna bezpečnostní opatření. Montáž se neprovádí při námraze a silném větru, Vyhláška č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zázemích při stavebních pracích.

Doporučujeme s ohledem na bezpečnost chodců a ochranu střešních okapů na střeše umísťovat zachytávače sněhu (norma ČSN 73 00 35).

Projektant nebo realizační firma musí při celkovém řešení střechy zohlednit místní podmínky, funkčnost okolních staveb, bezpečnost provozu kolem objektu (pád sněhu se střechy) a členitost střechy dle dané klimatické oblasti.

Základním předpisem pro projektování a realizaci objektů je nyní Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon ukládá odborně způsobilým osobám činným ve stavebnictví povinnost chránit veřejné zájmy. Dále ukládá povinnost při navrhování, umísťování, projektování, povolování, realizaci, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb postupovat podle obecných technických požadavků na výstavbu (OTP). OTP jsou uvedeny ve vyhlášce č.491/2006 Ministerstva pro místní rozvoj „O obecných technických požadavcích na výstavbu“. Základní požadavky veřejného zájmu na stavby jsou uvedeny následovně:
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
a) mechanická odolnost a stabilita,
b) požární bezpečnost,
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
d) ochrana proti hluku,
e) bezpečnost při užívání,
f) úspora energie a ochrana tepla.

Dalšími předpisy, které je nutné respektovat při návrhu stavebních konstrukcí, tedy i střech jsou české technické normy. České technické normy nejsou od 1. 1. 2000 obecně závazné. Platnost norem vymezuje zákon č.22/1997 Sb. ve znění zákona č.71/2000 Sb. o technických požadavcích

na výrobky, změně a doplnění některých zákonů, které jsou základními právními předpisy o technických normách. Závaznost českých tepelně technických norem ČSN 73 0540 vymezuje vyhláška 137/1998 Sb. zákon 406/200 Sb.“O hospodaření s energií“, vyhláška 291/2001 Sb. a 213/2001 Sb. a nařízení vlády 163/2001. „česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla,směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech“

Zpět na obsah

6. Likvidace výrobku

Výrobky z PVC nepatří do kontejnerů na plasty, o jejich recyklaci se starají sběrné dvory, jejich seznam naleznete na internetové adrese http://www.sberne-dvory.cz/

Jednou z největších výhod PVC je možnost jeho opakované recyklace. Výhodnost tohoto nejekologičtějšího postupu je u PVC tak vysoká, že zhodnocení odpadů z jeho zpracování přesahuje 90%. Nadprůměrně vysoké je i zpracování tříděných odpadů, vznikajících po uplynutí doby životnosti výrobků z PVC.

Není se co divit, druhotná surovina dosahuje až 60% ceny suroviny primární. Likvidace PVC je nutná v těch případech, kdy je nemožná jeho separace ať již z komunálního odpadu nebo z odpadu netříděných plastů. Komunální odpad s běžným obsahem PVC do 2% lze bez ekologických rizik likvidovat na skládkách nebo v běžných spalovnách.

Netříděné plasty lze materiálově zhodnotit na speciálních recyklačních zařízeních, kde jsou z nich vyráběny předměty s nižšími nároky na jejich vlastnosti (např. palety, sloupky). Další část těchto odpadů je využívána energeticky ve speciálních spalovnách, kde jsou ekologické parametry likvidace dosahovány vysokými pracovními teplotami, přebytkem kyslíku a účinnými filtry škodlivých zplodin. Takové spalovny pracují i v České republice, kdy obsahy nebezpečných látek ve spalinách bezpečně vyhovují přísným ekologickým kritériím.

Další, využívanou možností, je energetické zhodnocení plastových odpadů v cementářských pecích, kde obrovský přebytek slínku zásadité povahy znemožňuje vznik nebezpečných plynných sloučenin.

Nejnovějším trendem recyklace směsných plastových odpadů je jejich zkapalňování společně s uhlím. Výsledným produktem je směs organických látek podobná ropě.

Zpět na obsah

7. Záruční podmínky

Společnost: Kretz s.r.o.,
poskytuje Záruku po dobu 20 let

Společnost Kretz s.r.o. odpovídá nad rozsah zákonné záruky za to že, po shora uvedenou dobu budou, v případě obvyklého užívání, krytiny SHK prosty vad materiálu a budou mít vlastnosti dle ČSN EN 1304. Za vady krytiny odpovídá f. Kretz s.r.o. při splnění následujících podmínek:

- poškození krytiny vlivem mrazu, kterým je snížená odolnost střechy proti vnikání dešťové vody, musí být prokazatelně způsobeno z titulu vady materiálu

- záruka nekryje vady vzniklé v důsledku nesprávné aplikace krytiny, zejména nedodržení požadavků norem a pravidel pro pokrývání střech krytinou SHK (dostatečné odvětrání střechy, přichycení tašek, při použití protisněhových zábran jejich správné rozmístění… ). Systémové požadavky výrobce jsou uvedeny v návodě, který lze získa u prodávajícího nebo na www.plastova-krytina.cz, - záruka mrazuvzdornosti se nestahuje na lom tašek způsobený tlakem zmrzlého sněhu.

Záruka začíná dnem, dodání střešní krytiny SHK prvnímu odběrateli.

Všechny poskytované záruky platí za splnění následujících podmínek:
- záruka se vztahuje výlučně na střechy nemovitostí nacházejících se na území ČR,
- konstrukce střechy musí odpovídat všeobecným statickým požadavkům,
- krytí střechy musí být provedeno dle cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a podle norem a předpisů platných v době pokládky, v souladu s technickými podklady SHK (viz. požadavky pro pokrývání střech krytinou SHK),
- záruka se nevztahuje na vady vzniklé na střešní krytině SHK v důsledku hrubého či nevhodného zacházení, neodborné manipulace, skladování nebo neodborné chůze po střeše, nesprávného užití (viz. výše), mechanického nebo chemického poškození či poškození přírodními živly (zemětřesení, povodeň, požár, krupobití, atd..)
- záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobků a případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, které nezhoršují užitné vlastnosti výrobku a na malé barevné rozdíly a výkvětky, jež jsou dle normy ČSN EN 1304 přípustné a nejsou na vadu výrobku, dále se v krytině SHK mohou vyskytovat malé kousky kovu a silikonu a ve středu krytiny může být následkem výroby bílý terčík,
- záruka se nevztahuje v případě poškození krytiny, jejíž příčina leží přímo či nepřímo v selhání spodní konstrukce, především krovu nebo sedání či deformaci stavebního základu.

Uplatnění práv záruky:
- záruka přechází při převodu vlastnického práva k výše specifikované budově na nového vlastníka nemovitosti, bez požadavku oznámení této změny SHK,
- oznámení o reklamaci musí být vůči SHK učiněno písemně, neprodleně po zjištění vady. Zjevné vady je nutno reklamovat nejpozději při převzetí a vyznačit je na dodacím listu. Nelze zabudovat výrobek se zjevnou vadou do stavby !!!! V takovém případě neodpovídá SHK za náklady s výměnou výrobku, ani škody následné či nepřímé,
- oznámení musí obsahovat identifikační údaje reklamujícího, včetně uvedení jeho postavení (kupující, konečný uživatel atd.), popis vady či způsobu, jak se vada projevuje, místo, kde se vadný výrobek nachází, spojení na reklamujícího a na osobu, která umožní prohlídku, požadavek na způsob vyřízení, a musí být řádně podepsána,
- reklamace se uplatňuje zásadně prostřednictvím subjektu, který výrobek nakoupil u SHK, nebo konečným uživatelem. K oznámení je nutné přiložit kopii faktury nebo dodacího listu vystavenou SHK, kopii dokladu od firmy, která zajišťovala pokládku krytiny, datum montáže, datum prodeje a způsobu nabytí výrobků reklamujícím uživatelem,
- v reklamačním řízení bude osobě pověřené SHK umožněno posouzení vad na místě. Do té doby je nutno vadné výrobky uložit odděleně a chránit je před dalším poškozením či zničením,
- odstraněný materiál již nesmí být použit jako střešní krytina.

Nároky z vad v prodloužené záruční lhůtě nad její zákonný rozsah se vyřizují buď slevou z ceny nebo výměnou za nový výrobek. Pokud se strany neshodnou na výši slevy, vyhrazuje si SHK právo vyřídit reklamaci výměnou, stejně tak si výrobce vyhrazuje právo provést u všech reklamací případnou výměnu vadných výrobků sám nebo prostřednictvím jim pověřené osoby, v případě že stejná střešní krytina již nebude v nabídce vyhrazuje si SHK právo poskytnou alternativní produkt ve stejné kvalitě. Jiné nároky, než nároky uvedené v tomto záručním listě, jsou vyloučené. Záruka zejména nezakládá jakékoliv nároky na náhradu hmotné či jiné škody.

Zpět na obsah

Rychlý kontakt:
2014@Kretz s.r.o., Vavřinec 142, 679 13 Sloup v Moravském krasu, Česká republika
Tel.: 516 41 55 66, mob.:603 804 812, Email: krytina@kretz.cz